Sviatosť birmovania

Aktuálne: Sv. birmovania v našej farnosti bude 12.5.2024. Otázky a odpovede(súčasť prípravy) sú nižšie pod článkom!

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok "sviatostí uvádzania do kresťanského života".

Jednota tohto celku sa musí zachovať. Preto veriacim treba vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. Veď sviatosť birmovania ich dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje ich osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ešte viac povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom, ako praví Kristovi svedkovia.

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého" (Sk 8,14-17).

Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil do Božieho synovstva, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, vo väčšej miere nás pridružil k jej poslaniu a pomáhal nám vydávať svedectvo kresťanskej viery slovom sprevádzaným skutkami.

Birmovanie, takisto ako krst, vtláča do duše kresťana duchovný znak alebo nezmazateľný charakter. Preto túto sviatosť možno prijať iba raz za života.

Na Východe sa sviatosť birmovania udeľuje bezprostredne po krste a po nej nasleduje účasť na Eucharistii. Táto tradícia zvýrazňuje jednotu troch sviatostí uvádzania do kresťanského života. V Latinskej cirkvi sa táto sviatosť udeľuje po dosiahnutí veku užívania rozumu a jej slávenie sa spravidla vyhradzuje biskupovi, čím sa naznačuje, že táto sviatosť posilňuje ekleziálny zväzok.

Kandidát birmovania (birmovanec), ktorý dosiahol vek užívania rozumu, musí vyznať vieru, byť v stave milosti, mať úmysel prijať túto sviatosť a byť pripravený prevziať svoju úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve a v pozemských záležitostiach.

Podstatným obradom birmovania je pomazanie svätou krizmou na čele pokrsteného (na Východe aj na iných častiach tela), s vkladaním ruky vysluhovateľa a so slovami: "Prijmi znak daru Ducha Svätého" v rímskom obrade a "Pečať daru Svätého Ducha" v byzantskom obrade.

Keď sa birmovanie slávi oddelene od krstu, jeho spojitosť s krstom sa okrem iného vyjadruje obnovením krstných sľubov. Keď sa udeľuje počas slávenia Eucharistie, prispieva to k zvýrazneniu jednoty sviatostí uvádzania do kresťanského života.

 

Prečo prijať sviatosť birmovania?

Je to predovšetkým sviatosť, ktorá dopĺňa sviatosť krstu, to znamená, že posilňuje pokrsteného človeka, aby si svoju vieru neohrozene vyznával, za svoje kresťanské presvedčenie sa  nehanbil a s pomocou darov Ducha Svätého žil životom dobrého, prakticky veriaceho človeka. Teda je to sviatosť, pri ktorej sa prijíma Duch Svätý - tretia božská osoba - s jeho darmi, ktoré z pokrsteného majú urobiť dospelého pre Krista.

Síce, bez prijatia sviatosti birmovania - na rozdiel od krstu - môžeme byť spasení, ale birmovanie svojimi sviatostnými účinkami napomáha žiť plný kresťanský život. Preto k prijatiu tejto sviatosti je nutná viera.

Možno si dáme otázku: Prečo na každého pobirmovaného neúčinkuje Duch Svätý rovnako? Vysvetlím vám to na takomto príklade. Predstavte si dom, ktorý má veľké okná, na ktorých sú drevené, dobre tesniace okenice. Je samozrejmé, že ak sú okenice úplne zatvorené, nie je možné, aby cez ne presvietilo slnko. Teda v celom dome bude tma ako v noci. Nakoľko sa okenice otvoria, natoľko bude svetlo v miestnostiach. Ak sa okenice otvoria úplne, slnečné lúče zalejú celý dom. Pýtajme sa: Ak sú okenice zatvorené a v dome je tma, je na vine slnko? Ak birmovanec príjme sviatosť birmovania a Duch Svätý v ňom neúčinkuje, je na vine Duch Svätý? Teraz už chápete, prečo Duch Svätý, ktorý rešpektuje našu slobodu, nepôsobí na každého birmovanca rovnako? Aj to teraz chápete, prečo má každý birmovanec túto sviatosť prijať dobrovoľne, ochotne a najmä so živou vierou, aby sa v ňom naplno splnilo birmovné poslanie.

 

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 12.5.2024

 Milí birmovanci. Sv. birmovania sa blíži, preto popri stretnutiach pri sv. omšiach a náukach som pre Vás pripravil otázky aj s odpoveďami, aby ste mali základné vedomosti o našej viere. 

 Otázky pre birmovancov Staškov 2024

1.Kto je človek?

2.Aké tri rozmery človeka poznáme?

3.Čo je viera?

4.Môže človek sám získať vieru?

5.Čo musíme robiť, aby sme vieru nestratili?

6.Načo je dobré veriť?

7.Kto je Boh?

8.Kedy vznikol a v koľkých osobách je?

9.Cez koho sú zjavení Otec a Syn?

10.Ktorá Božská Osoba sa stala človekom?

11.Kto je Kristus?

12.Akých 5 ciest medzi Bohom a človekom poznáme?

13.Ako delíme Sv. Písmo?

14.Vymenuj evanjelistov Nového Zákona?

15.Čo je modlitba?

16.Kto nás naučil modlitbu „Otče náš“...?

17.Koľko prosieb obsahuje modlitba „Otče náš“...?

18.Aké formy modlitby poznáme?

19.Aké ťažkosti mávame pri modlitbe?

20.Odkiaľ pochádza 10. Božích prikázaní?

21.Vymenuj ich?

22.Čo nám hovorí prvé a prikazuje druhé?

23.Čo máme zachovávať podľa tretieho a k čomu nás nabáda štvrté?

24.Vysvetli piate a čo zakazuje šieste?

25.Ako sa previníš proti siedmemu a čo hovorí ôsme?

26.Pred čím varuje deviate a čo zakazuje desiate?

27.Vysvetli tajomstvo Veľkej noci?

28.Čo ustanovil Ježiš Kristus na Zelený štvrtok?

29.Prečo slávenie soboty v Starom Zákone nahradila nedeľa v Novom?

30.Čo je Cirkev a kto ju založil?

31.Akým spôsobom sa vstupuje do Cirkvi?

32.Vymenuj sviatosti Cirkvi.

33.Kto môže krstiť a akým spôsobom?

34.Aké podmienky musí spĺňať krstný rodič?

35.Ktorými sviatosťami sme uvádzaní do kresťanského života?

36.Z akých úkonov sa skladá sviatosť zmierenia?

37.Aké sú účinky sviatosti zmierenia?

38.Čo je to Eucharistia?

39.Kto ju môže vysluhovať?

40.Aké má účinky?

41.Vysvetli sviatosť birmovania a kto ju môže vysluhovať.

42.Čo je krizma?

43.Kedy prijímame sviatosť pomazania chorých?

44.Kto ju vysluhuje a ako?

45.Kto je kňaz?

46.Aké sú tri stupne kňazstva?

47.Aké sú hlavné ciele sviatosti manželstva?

48.Ktoré tri sviatosti môžeme prijať len raz?

49.Čo je svätá omša a z čoho sa skladá?

50.Čo je stredobod svätej omše?

Odpovede na otázky pre birmovancov  Staškov 2024

1.Človek je Boží tvor, ktorému Boh dal dušu a stvoril ho na svoj obraz.

2.Telesný, duševný a duchovný.

3.Uskutočnená odpoveď na Božie volanie.

4.Nie. Viera je milosť, ktorú nám daruje Boh.

5.Živiť ju Božím slovom, uskutočňovať ju skrze lásku, udržiavať ju nádejou a prosiť Boha o jej zachovanie.

6.Aby človek mohol byť spasený.

7.Boh je Pán celého sveta a náš Otec Nebeský.

8.Boh nevznikol, je večný, nemá začiatok ani koniec a je v troch osobách.

9.Cez Ducha Svätého.

10.Druhá Božská osoba, Ježiš Kristus.

11.Druhá Božská osoba, Boží Syn.

12.Boh hovorí k človeku cez Bibliu, prírodu a svedomie a človek sa spája s Bohom cez modlitbu a sviatosti.

13.Starý Zákon 46 kníh a Nový Zákon 27 kníh.

14.Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

15.Modlitbe ja rozhovor s Bohom, povznesenie duše k Bohu.

16.Ježiš Kristus na prosbu učeníkov.

17.sedem

18.Velebenie, prosby, orodovanie, vzdávanie chvály a vďaky.

19.Roztržitosť, nedostatok viery, nedôvera.

20.Z hory Sinaj a dal ich Boh Mojžišovi.

21.Vymenuj ich: ...

22.V krátkosti vysvetli prvé a druhé.

23.Vysvetli tretie a štvrté.

24.Vysvetli piate a šieste.

25.Vysvetli siedme a ôsme.

26.Vysvetli deviate a desiate.

27.Umučenie, smrť a slávne zmŕtvychvstanie. Víťazstvo Krista nad hriechom a smrťou, vykúpenie človeka.

28.Sviatosť Oltárnu a sviatosť kňazstva.

29.Pretože, v nedeľu Ježiš Kristus vstal zmŕtvych.

30.Spoločenstvo Božieho ľudu. Je Kristovým tajomným telom, ktorého hlavou je Kristus a údmi sú všetci členovia Božieho ľudu.

31.Krstom.

32.Vymenuj ich: ...

33.Kňaz a v prípade nebezpečenstva smrti každý človek, ale musí povedať slová: „Meno, Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a leje vodu na hlavu.“

34.Mal by mať všetky sviatosti.

35.Krstom – nový život, birmovaním – posilnenie a Eucharistiou – chlieb večného života.

36.Privítanie, vyznanie hriechov a prijatie sviatostného pokánia, ľútosť, rozhrešenie, zadosťučinenie.

37.Zmierenie sa s Bohom, získanie milostí, odpustenie hriechov, pokoj svedomia, vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

38.Eucharistia – je Srdcom a vrcholom života Cirkvi, pamiatka Veľkej noci, je to sám Kristus.

39.Len platne vysvätený kňaz.

40.Prehlbuje zjednotenie prijímajúceho s Bohom, odpúšťa mu všedné hriechy a chráni ho pred ťažkými hriechmi.

41.Birmovanie, zdokonaľuje krstnú milosť, je to sviatosť, ktorá dáva dary Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenila v Božom synovstve a dáva schopnosť birmovným, aby slovom a skutkom pomáhali viere a bránili ju, ako odvážni synovia Krista. Vysluhuje ju biskup a v niektorých prípadoch delegovaný kňaz.

42.Krizma je olej, zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia.

43.Keď sa veriaci ocitne v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.

44.Jedine kňaz, alebo biskup, posväteným olejom pomažú chorého na čele a rukách a vyprosuje osobitnú milosť.

45.Prostredník medzi Bohom a ľuďmi.

46.Diakonát, presbyterát a episkopát.

47.Vzájomná láska, plodenie a výchova detí.

48.Krst, birmovanie a posvätenie kňazstva.

49.Nekrvavá obeta Nového zákona, v ktorej Kristus pod spôsobom chlebom a vína sprítomňuje svoju obetu na kríži. Bohoslužba slova a bohoslužba obety - 2 časti sv. omše.

50.Je premenenie chleba a vína na Kristovo Telo a Krv.