Ako vybaviť

Krst dieťaťa

Vo farnosti bývajú krsty detí spravidla v sobotu, ale vždy sa dá dohodnúť individuálne. Poučenia pred krstom bývajú spravidla v piatok večer pred sobotou, kedy sa vysluhuje sviatosť krstu. Všetko potrebné sa dohodne, keď rodičia prídu nahlásiť krst. Môžu tak urobiť telefonicky, lepšie je osobne. 

Podmienky pre krstných rodičov:
  • pokrstený kresťan katolík, má viac ako šestnásť rokov a prijal sviatosť birmovania
  • krstným rodičom nemôže byť príbuzný v priamom rade (rodič, starý rodič)
  • je slobodný/á alebo cirkevne sobášený/á (preto ten, kto žije s niekým bez cirkevného sobáša, nemôže byť krstným rodičom)
  • usilujú sa žiť podľa kresťanskej viery
  • krstní rodičia nemusia doniesť doklad o tom že spĺňajú podmienky (krstný list zo svojej farnosti), zostáva to na ich vlastnom svedomí pred Pánom Bohom.

 

Sobáš a náuky snúbencov 

Sobáš sa vybavuje na farskom úrade vlastnej farnosti podľa bydliska snúbencov. Rozhodujúce je to, kde reálne býva, nie je podstatný trvalý pobyt zapísaný v občianskom preukaze. Sobáš sa nahlasuje minimálne tri mesiace vopred.

Podrobnejšie informácie k vybavovaniu sobáša získate pri osobnej návšteve farského úradu,  dohodneme a vysvetlíme všetky náležitosti a potrebné kroky

Náuky pre snúbencov pred sobášom

V tunajšej farnosti sa bezprostredná príprava na manželstvo realizuje individuálne niekoľkými stretnutiami s kňazom.

 

Duchovné služby pre chorých

Pravidelne každý mesiac v prvý piatok mesiaca a prirodzene v súrnych okolnostiach treba kňaza volať bez zbytočného váhania !

 

Pohreb

Pri vybavovaní pohrebu treba kontaktovať najprv niektorú z pohrebných služieb, nakoľko koordinujú aj pohreby v iných farnostiach a obciach. potom príďte osobne na faru, v prípade neprítomnosti použite mobilný kontakt


Potvrdenia

Farský úrad vydáva matričné listy či potvrdenia o prijatých sviatostiach na požiadanie. Vždy sa dá dohodnúť rozumný ča,s kedy vám kňaz takýto doklad vystaví.